Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 25 June 2018

BUỒI PHÁT- NGUYỄN KINH DOANH LIÊN DANH XƠI TÁI KỨT VIỆT CỘNG - BOLSA NÀO NGU CỨ BẦU CHO CHÚNG./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.