Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 22 July 2016

PHÂN ƯU
***
Image result for hoa sen trắng

Thành kính chia buồn cùng Tang Quyến và Nguyện cầu cho Hương Hồn Gíao Sư LÊ CÔNG TRUYỀN- HV/QGHC sớm bình yên nơi cõi phúc./-

Môn sinh QGHC - ĐS 14 - Úc Châu.
Đồng kính bái.
Tháng 7/ 2016

===============


Tiển biệt
Thủy quân Lục chiến Lê Công Truyền

Mà Anh Truyền ơi!
Lần trước Anh giả chết
Lòng cảm thấy bôn chôn
Lần nầy Anh đi thiệt
Đọc tin thật ngở ngàng
Mấy mươi năm không gặp
Mấy năm trước bắt liên lạc trên net
Anh bảo đừng kêu là Giáo sư
Hãy kêu Anh là TQLC/LCT
Mới cách nay 12 hôm
Anh còn gởi cho tài liệu
NGUYỄN TẤT THÀNH (HCM)
TÁN GÁI TẠI PARIS NĂM 1923 "
Bây giờ đã ra đi!
Ra đi về cỏi ấy " Cỏi Vĩnh Hằng "
Cỏi ấy là nơi đâu?
Kinh Phật dạy:
" Cỏi Chân Không Diệu Hữu "
" Cỏi Như Lai Tạng "
Như như Bất Khứ Lai
Rồi Anh em mình sẽ gặp nhau nơi cỏi ấy
Chúc Anh Truyền ra đi bình an

Nguyễn Thành Nhơn
Đốc sự 6
Thủ Đức 2/69

Phụ đính

Lê Công Truyền
7/10/16

NGUYỄN TẤT THÀNH (HCM) TÁN GÁI TẠI PARIS NĂM 1923

« A force de choisir vos photos, à force de les regarder, je finis par les trouver toutes bien. Comment voulez-vous qu’elles soient autrement parce que le sujet lui-même est une grâce, une charmeuse. Je vous en retourne deux et j'en garde trois, je tâcherai de faire toutes les trois si le temps me le permet. A propos, voulez-vous me permettre de les faire en double? une pour vous et une pour moi en souvenir de notre camaraderie...>»
D’autres lettres et des rencontres s’ensuivirent, auxquelles la demoiselle mit brusquement fin le 11 juin 1923 en ces termes :
« Je viens de recevoir votre lettre et vous prie de conserver les photos que vous m'avez faites. Ce n’est pas moi qui vous ai demandé de me faire des agrandissements. Je trouve extraordinaire la lettre que vous m’avez faite (sic) parvenir et n’ai pas très bien compris la signification de ce language.
Trích từ "L'Itinéraire politique de hcm" (GS NguyễnThế Anh)

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.